o_podjetju

Poslovanje

Pomembnejši poudarki v poslovanju:

2013

2012

proizvodnja avtomobilov/prodaja

v kosih

93.733

130.947

čisti prihodki od prodaje:

v 000 EUR

654.437

910.778

- domači trg

v 000 EUR

10.691

15.001

- tuji trgi

v 000 EUR

643.746

895.777

- delež izvoza

v %

98,4

98,4

naložbe v osnovna sredstva

v 000 EUR

155.032

110.944

EBITDA¹

v 000 EUR

72.208

77.067

EBIT²

v 000 EUR

9.473

12.688

čisti poslovni izid

v 000 EUR

11.482

12.781

sredstva

v 000 EUR

422.352

415.985

- stalna sredstva

v 000 EUR

349.680

281.526

- gibljiva sredstva

v 000 EUR

72.672

134.459

kapital

v 000 EUR

220.426

207.252

rezervacije in obveznosti

v 000 EUR

201.925

182.041

zaposleni 3

31.12.

2.036

2.076

dodana vrednost na zaposlenega 4

v 000 EUR

58,4

57,4

 

1 Poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prohodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2 Poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki

3 Konec leta 2011 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še 205 delavcev za delo v proizvodnji (375 v letu 2010), skupaj torej 2.554 zaposlenih (2.836 v letu 2010).

4 Povprečno število zaposlenih skupaj z najetimi delavci

 time 144 | cache 7200