o_podjetju

Poslovanje

Pomembnejši poudarki v poslovanju:

2013

2014

2015

2016

proizvodnja avtomobilov/prodaja

v kosih

93.733

118.578

129.405

133.693

čisti prihodki od prodaje:

v 000 EUR

654.437

848.215

1.027.310

1.080.295

- domači trg

v 000 EUR

10.691

111.734

8.420

9.305

- tuji trgi

v 000 EUR

643.746

736.480

1.018.890

1.070.990

- delež izvoza

v %

98,4

85,4

99,2

99,2

naložbe v osnovna sredstva

v 000 EUR

155.032

90.442

13.937

49.265

EBITDA¹

v 000 EUR

72.208

65.478

83.248

81.970

EBIT²

v 000 EUR

9.473

11.840

15.230

15.996

čisti poslovni izid

v 000 EUR

11.482

12.206

11.556

15.906

sredstva

v 000 EUR

422.352

487.592

410.034

388.734

- stalna sredstva

v 000 EUR

349.680

388.726

333.115

316.815

- gibljiva sredstva

v 000 EUR

72.672

98.866

76.919

71.919

kapital

v 000 EUR

220.426

182.631

174.081

164.699

rezervacije in obveznosti

v 000 EUR

201.925

304.961

235.954

224.035

zaposleni 3

31.12.

2.036

2.002

2.100

2.032

dodana vrednost na zaposlenega 4

v 000 EUR

58,4

57,5

68,7

68,8

1 Poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prohodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2 Poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki

3 Konec leta 2016 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še 499 delavcev za delo v proizvodnji, skupaj torej 2531 zaposlenih

4 Povprečno število zaposlenih skupaj z najetimi delavci

 

 

 time 261 | cache 7200