o_podjetju

Poslovanje

Pomembnejši poudarki v poslovanju:

2013

2014

proizvodnja avtomobilov/prodaja

v kosih

93.733

118.578

čisti prihodki od prodaje:

v 000 EUR

654.437

848.215

- domači trg

v 000 EUR

10.691

111.734

- tuji trgi

v 000 EUR

643.746

736.480

- delež izvoza

v %

98,4

85,4

naložbe v osnovna sredstva

v 000 EUR

155.032

90.442

EBITDA¹

v 000 EUR

72.208

65.478

EBIT²

v 000 EUR

9.473

11.840

čisti poslovni izid

v 000 EUR

11.482

12.206

sredstva

v 000 EUR

422.352

487.592

- stalna sredstva

v 000 EUR

349.680

388.726

- gibljiva sredstva

v 000 EUR

72.672

98.866

kapital

v 000 EUR

220.426

182.631

rezervacije in obveznosti

v 000 EUR

201.925

304.961

zaposleni 3

31.12.

2.036

2.002

dodana vrednost na zaposlenega 4

v 000 EUR

58,4

57,5

 

1 Poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prohodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2 Poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki

3 Konec leta 2014 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še  1.078 delavcev za delo v proizvodnji , skupaj torej 3.080 zaposlenih

4 Povprečno število zaposlenih skupaj z najetimi delavci

 time 138 | cache 7200