o_podjetju

Poslovanje

Pomembnejši poudarki v poslovanju:

2013

2014

2015

proizvodnja avtomobilov/prodaja

v kosih

93.733

118.578

129.405

čisti prihodki od prodaje:

v 000 EUR

654.437

848.215

1.027.310

- domači trg

v 000 EUR

10.691

111.734

8.420

- tuji trgi

v 000 EUR

643.746

736.480

1.018.890

- delež izvoza

v %

98,4

85,4

99,2

naložbe v osnovna sredstva

v 000 EUR

155.032

90.442

13.937

EBITDA¹

v 000 EUR

72.208

65.478

83.248

EBIT²

v 000 EUR

9.473

11.840

15.230

čisti poslovni izid

v 000 EUR

11.482

12.206

11.556

sredstva

v 000 EUR

422.352

487.592

410.034

- stalna sredstva

v 000 EUR

349.680

388.726

333.115

- gibljiva sredstva

v 000 EUR

72.672

98.866

76.919

kapital

v 000 EUR

220.426

182.631

174.081

rezervacije in obveznosti

v 000 EUR

201.925

304.961

235.954

zaposleni 3

31.12.

2.036

2.002

2.100

dodana vrednost na zaposlenega 4

v 000 EUR

58,4

57,5

68,7

 

1 Poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prohodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2 Poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki - finančni prihodki

3 Konec leta 2014 je bilo po storitvenih pogodbah angažiranih še  1.078 delavcev za delo v proizvodnji , skupaj torej 3.080 zaposlenih

4 Povprečno število zaposlenih skupaj z najetimi delavci

 time 237 | cache 7200